صدور امتیازات تحصیلی در ایران

» اطلاعات برای فرهیختاران در آمریکا صدور امتیازات تحصیلی در ایران

صدور امتیازات تحصیلی در ایران

در پی تکمیل دوره تحصیلی، ریز نمرات برای دانشجویان صادر خواهد شد، مگر اینکه مقداری از شهریه را بدهکار باشند و یا در ارتباط با برخی از آقایان اگر خدمت نظام وظیفه خود را که معمولاً بعد از تحصیلات در مقطع کارشناسی باید انجام شود را تکمیل نکرده باشند.  در ایران هر یک از دانشگاهها به صورت جداگانه در ارتباط با فرمت سوابق تحصیلی تصمیم می گیرد. بعضی ها آن را روی کاغذ سفید ساده بدون مهر ارائه می دهند، در حالیکه دیگران ممکن است صفحات را مهر بزنند. بعضی از دانشگاهها ریز نمرات را به زبان انگلیسی صادر می کنند و نه به فارسی. 

ترجمه مدارک تحصیلی برای استفاده بین المللی به عهده دانشجویان است. شرکتهای خصوصی ترجمه متعددی از سوی وزارت دادگستری ایران مورد تایید می باشند. پس از تکمیل، مدارک ترجمه شده و اصل آنها باید برای مهر زدن، توسط دانشجو به وزارت امورخارجه ارائه شوند. مهر وزارتخانه اعتبار مدارک را به رسمیت نمی شناسد اما گواهی می کند که مدرک ارائه شده نسخه صحیح و ترجمه درستی از اصل است.

برخی از دانشگاهها سوابق دانشگاهی را در پاکتهای مهر و موم شده ارائه نمی کنند و/یا سوابق دانشجو را به کسی غیر از دانشجو و یا نماینده مجاز وی که به شخصه به دانشگاه آنها مراجعه می کند  نمی دهند. در چنین مواردی تا آنجایی که سیاست دانشگاه اجازه می دهد،  EducationUSA Iran در انعطاف پذیری آنها اصرار خواهند ورزید. برخی از دانشگاههای ایران به سوالات طرح شده مربوط به وضعیت دانشجویان در دانشگاههای آمریکا پاسخ خواهند داد (با وجود اینکه ممکن است میزان پاسخگویی متفاوت باشد). سازمانهای ارزیابی امتیازات در آمریکا که در ارتباط با امتیازات ایرانیان تجربه دارند، همچنین می توانند به مدارک رسیدگی نموده و اعتبار آنها را تعیین کنند. آنها می توانند با هر دانشجو در ارتباط با وضعیت موجود برای تعیین شایستگی آن مورد خاص و اینکه مدارک تحصیلی ارائه شده تا چه میزان با سایر شاخصهای مربوط به صلاحیت پذیرش همخوانی دارد گفتگو کنند.

 

Ask a Question! Newsletter

بایگانی

Podcasts

بایگانی